KLUBBEN OCH StyrelseN

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsmötet varje år. Ledamöterna väljs på två år i taget, ordförande på ett år. Hälften av styrelsens ledamöter byts ut varje år.

Styrelsen har möten en gång per månad, och diskuterar och fattar beslut i frågor kring verksamheten. Verksamhetschefen har det operativa ansvaret, och sitter också med som adjungerad på styrelsemötena.

Ungdomssektionen har en egen styrelse, och har en representant med i "stora styrelsen".

Längre ner på den här sidan kan du se vilka som sitter i styrelsen just nu, och där hittar du också kontaktuppgifter.

ÅRSMÖTE 2022!

Boka in söndagen den 20 februari 2022 klockan 14.00 för årsmöte i Ridklubben Norrtälje Ryttare! Formell kallelse, dagordning, underlag kommer i god tid innan mötet enligt stadgarna

VERKSAMHETSPLAN 2021
 

RAPPORTER FRÅN STYRELSEMÖTEN 2021

Rapporterna kommer upp så snart protokoll är justerade och klara.

1-2021 - 21 februari - konstituerande möte med utseende av firmatecknare, och beslut om teckningsrätt för föreningen för bank, kommunansökningar, TDB, Payson, med mera.

2-2021 - 15 mars

3-2021 - 12 april

4-2021 - 3 maj

5-2021 - 7 juni

6-2021 - 16 juni - extra möte, upptagande av lån

7-2021 - 9 augusti

8-2021 - 7 september

9-2021 - 3 oktober (styrelsedag + formellt möte)

10-2021 - 8 november

11-2021 - 13 december

STYRELSE OCH REVISORER 2021
VALDA VID ÅRSMÖTE 210221

Suss Forssman Thullberg
Tf ordförande enligt medlemsval årsmöte 2021
Ordinarie ledamot, vice ordförande

Erika Örling
adjungerad till styrelsen, föredragande
(styrelsens uppdrag verksamhetsledning)
erika.orling@gmail.com

Tommy Evin
Ordinarie ledamot
Kassör

Li Karlsson
Ordinarie ledamot

Susanne Elvermark
Ordinarie ledamot
Ungdomssektionens representant


Jimmy Karlsson
Ordinarie ledamot

Victor Sundberg
Ordinarie ledamot

Cecilia Kotsakidis
Suppleant


Boel Rensvik
Suppleant

Revisor
Karin Nola

Revisorssuppleant
Anneli Karlsson

KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSMÖTE 2021 - 210221 klockan 15.00

PROTOKOLL
ÅRSMÖTE 2021 - 210221 

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Årsredovisning, förvaltningsberättelse, Balansräkning och Resultaträkning

Verksamhetsberättelse 2020

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG FÖRTROENDEVAL 2021

VERKSAMHETSPLAN 2021

STYRELSENS FÖRSLAG 2021

Stadgeändring 2021
Svenska Ridsportförbundet ändrar i typstadgarna för anslutna föreningar, alla föreningar behöver uppdatera sina stadgar i enlighet med detta.

Bilagt Ridsportförbundets underlag (typstadgar), samt Ridlubben Norrtälje Ryttares stadgar efter uppdatering, för upptagande till omröstning vid årsmöte 2021.

Medlemsavgift 2022
Svenska Ridsportförbundet har inte aviserat höjningar av avgifter till förbundet, distriktet eller försäkringar för 2022. Styrelsen föreslår därför att medlemsavgifterna ligger kvar på samma nivå som 2021 även 2022. För omröstning på årsmötet.

Revisorer för föreningen
I stadgarna kap 5 §23 stipuleras att föreningen kan välja att ha registrerat revisionsbolag för revision av föreningens ekonomi och verksamhet. Styrelsen föreslår att föreningen övergår till revision genom registrerat revisionsbolag. För omröstning på årsmötet.

2020
Rapporter från styrelsemöten

(sammanfattningar kommer upp så snart protokoll är skrivna och justerade i styrelsen)

Styrelsemöte 1-2020 - 17 februari - konstituerande möte med utseende av firmatecknare, och beslut om teckningsrätt för föreningen för bank, kommunansökningar, TDB, Payson, med mera.

ÅRSMÖTE 2020

Stadgeändring 2020
Svenska Ridsportförbundet ändrar i typstadgarna för anslutna föreningar, alla föreningar behöver uppdatera sina stadgar i enlighet med detta. Bilagt Ridsportförbundets underlag, samt Ridlubben Norrtälje Ryttares stadgar efter uppdatering.

Medlemsavgift 2021
Svenska Ridsportförbundet aviserar höjning av försäkringspremie för medlemmarnas olycksfallsförsäkring 2021, och föreslår att föreningar höjer sina medlemsavgifter i enlighet med detta. Bilagt styrelsens analys och rekommendation. För omröstning på årsmötet.

Medlemsmotion
Ridning på recept - FAR. Bilagt finns motion, styrelsens analys samt styrelsens rekommendation. För omröstning på årsmötet.