Styrelsedokumentation 2015-2020

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsmötet varje år. Ledamöterna väljs på två år i taget, ordförande på ett år. Hälften av styrelsens ledamöter byts ut varje år.

Styrelsen har möten en gång per månad, och diskuterar och fattar beslut i frågor kring verksamheten. Verksamhetschefen har det operativa ansvaret, och sitter också med som adjungerad på styrelsemötena.

Ungdomssektionen har en egen styrelse, och har en representant med i ”stora styrelsen”.

Årsmöte 2021

KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSMÖTE 2021

Årsredovisning, förvaltningsberättelse, Balansräkning och Resultaträkning 2021

Verksamhetsberättelse 2020

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2021

Stadgeändring 2021 Svenska Ridsportförbundet ändrar i typstadgarna för anslutna föreningar, alla föreningar behöver uppdatera sina stadgar i enlighet med detta.

Bilagt Ridsportförbundets underlag (typstadgar), samt Ridlubben Norrtälje Ryttares stadgar efter uppdatering, för upptagande till omröstning vid årsmöte 2021.

Bilagt Ridsportförbundets underlag (typstadgar), samt Ridlubben Norrtälje Ryttares stadgar efter uppdatering, för upptagande till omröstning vid årsmöte 2021.

Medlemsavgift 2022 Svenska Ridsportförbundet har inte aviserat höjningar av avgifter till förbundet, distriktet eller försäkringar för 2022. Styrelsen föreslår därför att medlemsavgifterna ligger kvar på samma nivå som 2021 även 2022. För omröstning på årsmötet.

Revisorer för föreningen I stadgarna kap 5 §23 stipuleras att föreningen kan välja att ha registrerat revisionsbolag för revision av föreningens ekonomi och verksamhet. Styrelsen föreslår att föreningen övergår till revision genom registrerat revisionsbolag. För omröstning på årsmötet.

2020
Rapporter från styrelsemöten

(sammanfattningar kommer upp så snart protokoll är skrivna och justerade i styrelsen)

Styrelsemöte 1-2020 – 17 februari – konstituerande möte med utseende av firmatecknare, och beslut om teckningsrätt för föreningen för bank, kommunansökningar, TDB, Payson, med mera.

2019
Rapporter från styrelsemöten

(sammanfattningar kommer upp så snart protokoll är skrivna och justerade i styrelsen)

1-2019 – 17 februari – konstituerande möte med utseende av firmatecknare, och beslut om teckningsrätt för föreningen för bank, kommunansökningar, TDB, Payson, med mera.

2018
Rapporter från styrelsemöten

(sammanfattningar kommer upp så snart protokoll är skrivna och justerade i styrelsen)

Styrelsemöte 1-2018 – konstituerande möte med utseende av firmatecknare, och beslut om teckningsrätt för föreningen för bank, kommunansökningar, TDB, Payson, med mera.

Årsmöte 2020

Stadgeändring 2020
Svenska Ridsportförbundet ändrar i typstadgarna för anslutna föreningar, alla föreningar behöver uppdatera sina stadgar i enlighet med detta. Bilagt Ridsportförbundets underlag, samt Ridlubben Norrtälje Ryttares stadgar efter uppdatering.

Medlemsavgift 2021
Svenska Ridsportförbundet aviserar höjning av försäkringspremie för medlemmarnas olycksfallsförsäkring 2021, och föreslår att föreningar höjer sina medlemsavgifter i enlighet med detta. Bilagt styrelsens analys och rekommendation. För omröstning på årsmötet.

Medlemsmotion
Ridning på recept – FAR. Bilagt finns motion, styrelsens analys samt styrelsens rekommendation. För omröstning på årsmötet.