Bestämmelser för abonnemangsverksamhet

BESTÄMMELSER FÖR DELTAGANDE I ABONNEMANGSVERKSAMHET

Vigelsjö Ridskola drivs av den ideella föreningen Ridklubben Norrtälje Ryttare. Hos oss erbjuder vi undervisning i ridning och praktisk teori, och ridklubbens verksamhet omfattar både uppsutten och avsutten verksamhet, gruppridning, specialträningar och tävlingar. Information om klubbens alla aktiviteter hittar du på vår hemsida www.ridklubbennorrtaljeryttare.se. Ridskolans verksamhet utgår från högt ställda krav på god hästhållning och hög säkerhet, och vi arbetar med utbildad och erfaren personal.
För deltagande i abonnemangsverksamheten på Vigelsjö Ridskola gäller dessa bestämmelser:

 
1) I och med betalning av första fakturan godkänns dessa villkor i punkt 1 till 7. När det gäller elev under 18 år ingås avtalet av elevens förmyndare. Juniorpris gäller till och med månaden elev blir 18 år, därefter gäller vuxenpris.

2) För att delta på Vigelsjö Ridskolas abonnemangsverksamhet måste du vara medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare och betala medlemsavgift (kalenderår). Till och med kalenderåret då man fyller 18 år gäller juniormedlemsavgift, därefter seniormedlemsavgift. Till föreningens medlemsregister behöver vi elevens namn, adress, telefonnummer, fullständigt personnummer, samt e-postadress. Uppgifterna används för administration och kontakt rörande ridning och aktiviteter i Ridklubben Norrtälje Ryttare. Uppgifterna kommer inte att delas med någon utomstående part, med undantag för nödvändig rapportering till Svenska Ridsportförbundet, RF, SISU. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här. I och med att medlemsavgiften erlagts omfattas man av olycksfallsförsäkring genom Svenska Ridsportförbundet och Folksam. Läs mer om vad försäkringen omfattar på Svenska Ridsportförbundets hemsida www.ridsport.se, och på klubbens hemsida under Ridskolan/Säkerhet och Försäkring.

3) Deltagande i abonnemangsverksamhet löper tillsvidare (även över terminsskiften) med en uppsägningstid om tre (3) månader från och med den månad du anmäler uppsägning. Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet och rätt att utnyttja betalt abonnemang. Uppsägning skall ske skriftligen genom formulär på Ridklubben Norrtälje Ryttares hemsida.

4) Avgiften beräknas på antal lektionstillfällen per år, och på vilken typ av grupp och vilket abonnemangspaket du deltar i. Debitering sker med samma månadsavgift varje månad baserat på antal lektionstillfällen som erbjuds under året. Detta innebär att månadsavgiften debiteras med samma månadsbelopp oavsett antalet ridtillfällen som erbjuds i respektive månad, då den är baserad på totalt antal ridtillfällen under året. Avgiften faktureras månadsvis i förskott i enlighet med av Ridklubben Norrtälje Ryttares styrelse fastställd prislista, vilket finns tillgänglig på hemsidan. Förfallodatum för fakturan är den 28:e varje månad, med undantag för faktura avseende januari vilken har förfallodatum sista vardagen före jul. Vid utebliven betalning sker en påminnelse. Därefter går obetald faktura till inkasso, och elev blir avstängd från ridning tills skulden är till fullo betald. Se faktureringsplan här.

5) Vid förhinder (sjukdom, annat förhinder) har eleven möjlighet att insätta annan elev som har motsvarande kunskap i förhållade till gruppens nivå som ersättare. Ersättaren ska rida i grupp på samma märkesnivå eller högre, och vara elev på ridskolan under innevarande period/månad.

Ersättande ryttare skall vara medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare och vara elev på ridskolan under innevarande period/månad. Ridklubben Norrtälje Ryttare äger rätt att neka föreslagen ersättare.

Eleven skall meddela om ersättande ryttare via formulär på Ridklubben Norrtälje Ryttares hemsida senast klockan 12.00 samma dag om elev rider på vardagar, och senast klockan 18.00 dagen innan om elev rider på helg. 

6) Inställer, alternativt avbryter, ridskolan lektion (t ex pga sjuk ridlärare, avbrott i lektion pga säkerhetsrisk) äger eleven rätt till kompensation genom ersättningstillfälle. Det sker ingen återbetalning av avgiften. Ridskolan ska i denna situation meddela eleverna i god tid om möjligt.

7) Inställer ridskolan verksamhet pga händelse utanför ridskolans eller ridklubbens kontroll (force majeure) skall felet avhjälpas med rimlig ersättningsaktivitet inom rimlig tidsperiod. Ingen kontant återbetalning sker. Dessa extrema situationer kan t ex vara smitta/sjukdom bland hästarna, myndighetsbeslut, skada på anläggningen, eller annan händelse som ligger utom ridskolans kontroll och som inte skäligen kunnat förutses eller övervinnas. Elever erbjuds ersättningsaktiviteter under den inställda perioden vid senare tillfälle. Detta förfarande gäller vid force majeure-situation under maximalt tre månader. Ridskolan skall i en sådan situation meddela eleverna i god tid, i första hand genom ridklubbens hemsida och facebook-gruppen Vigelsjö Ridskola - På Gång. Om verksamheten förhindras av omständighet bortom Vigelsjö Ridskolas och Ridklubben Norrtälje Ryttares kontroll som inte skäligen kunna förutses eller övervinnas, skall detta medföra utebliven lektion utan påföljd.