Bestämmelser för abonnemangsverksamhet

För gruppridning på Vigelsjö Ridskola och hos Ridklubben Norrtälje Ryttare tillämpas övergripande bestämmelser utarbetade av RRO (Ridskolornas Riksorganisation) tillsammans med Konsumentverket.

Ridklubben Norrtälje Ryttare är en ideell förening som driver Vigelsjö Ridskola. Hos oss erbjuder vi undervisning i ridning och praktisk teori, och verksamheten omfattar både uppsutten och avsutten verksamhet, gruppridning, specialträningar och tävlingar. Information om klubbens alla aktiviteter hittar du på vår hemsida www.ridklubbennorrtaljeryttare.se. Ridskolans verksamhet utgår från högt ställda krav på god hästhållning, hög säkerhet och vi arbetar med utbildad och erfaren personal.

 1. För att delta på Vigelsjö Ridskolas abonnemangsverksamhet måste du vara medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare och betala medlemsavgift (kalenderår). Till föreningens medlemsregister behöver vi elevens namn, adress, telefonnummer, fullständigt personnummer samt e-postadress. Uppgifterna används för administration och kontakt rörande ridning och aktiviteter i Ridklubben Norrtälje Ryttare. Uppgifterna kommer inte att delas med någon utomstående part. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här. I och med att medlemsavgiften erlagts omfattas man av olycksfallsförsäkring genom Svenska Ridsportförbundet under aktiviteter på Vigelsjö Ridskola. Läs mer om vad försäkringen omfattar på Svenska Ridsportförbundets hemsida www.ridsport.se
 2. Deltagande i abonnemangsverksamhet löper tillsvidare med en uppsägningstid om tre (3) månader från och med den månad du anmäler uppsägning. Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet och rätt att utnyttja betalt abonnemang. Uppsägning skall ske skriftligen genom formulär på Ridklubben Norrtälje Ryttares hemsida, alternativt genom att skicka e-post till ridskolan@ridklubbennorrtaljeryttare.se.
 3. I och med betalning av första fakturan godkänns dessa villkor i punkt 1 till 11. När det gäller elever under 18 år ingås avtalet av elevens förmyndare.
 4. Abonnemangsverksamheten planeras över 43 lektionstillfällen per år, och finns beskriven med en översiktlig terminsplanering på hemsidan. Planeringen är översiktlig, och ändringar kan komma att ske.
 5. Elev som är medlem kan även välja att delta i verksamhet på så kallat "klippkort", vilket innebär ett högre lektionspris per lektionstillfälle. Elev med klippkort kan boka in en fast dag och tid för vilket klippkortet avser. Som "klippkortselev" är plats endast garanterad för de gånger klippkortet omfattar. Klippkortet kan endast utnyttjas innevarande kalenderår, räknat från inköpsdatum. Klippkortet skall betalas i förskott. Ej utnyttjat klippkort återbetalas ej.
 6. Avgiften faktureras månadsvis i förskott per e-post i enlighet med av Ridklubben Norrtälje Ryttares styrelse fastställd prislista, vilket finns tillgänglig på hemsidan. Förfallodatum för fakturan är den 25:e varje månad. Avgiften beräknas på 43 lektionstillfällen per år, och debitering sker utslaget över 11 månader på året (ingen faktura med förfallodag i juni, juli är avgiftsfri). Avgiften beror av vilken typ av grupp och vilket abonnemangspaket du deltar i.
 7. Vid förhinder har eleven möjlighet att insätta annan ryttare som har motsvarande kunskap i förhållade till gruppens nivå. Ersättande ryttare skall vara medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare under innevarande år. Ridklubben Norrtälje Ryttare äger rätt att neka föreslagen ersättare. Eleven skall meddela om ersättande ryttare via formulär på Ridklubben Norrtälje Ryttares hemsida senast klockan 12.00 samma dag om elev rider på vardagar och senast klockan 18.00 dagen innan om elev rider på helg. 
 8. Vid förhinder skall eleven i första hand insätta annan ryttare enligt punkten 7 ovan eller avboka ridlektion senast klockan 12.00 samma dag om elev rider på vardagar och senast klockan 18.00 dagen innan om elev rider på helg. Anmälan om ersättare/avbokning skall ske på Ridklubben Norrtälje Ryttares hemsida.
 9. Om avbokning på grund av sjukdom sker enligt punkt 8 ovan har elev möjlighet att boka igenridning. Igenridning erbjuds endast i mån av plats och kan endast nyttjas vid avbokning på grund av sjukdom. Ridskolan erbjuder igenridningslektioner kontinuerligt under terminen. Igenridning skall ske inom 1 (en) månad från den avbokade lektionen. Igenridning bokas på Ridklubben Norrtälje Ryttares hemsida. Först till kvarn är det som gäller. 

  Bokad igenridning där man sedan uteblir från igenridningstillfället faktureras med 360 kronor.

  Formen för igenridning är för närvarande under utredning, vilket kommer innebära förändringar under 2018. Vill du vara med och påverka? Kontakta kansliet via mail.
 10. Inställer alternativt avbryter ridskolan lektion (t ex pga sjuk ridlärare, avbrott i lektion pga säkerhetsrisk) äger eleven rätt till kompensation genom ersättningstillfälle. Skulle eleven inte ha möjlighet att närvara på detta tillfälle äger eleven rätt att delta i annan grupp efter överenskommelse med respektive ridlärare. Det sker ingen återbetalning av avgiften. Ridskolan ska i denna situation meddela eleven i god tid.
 11. Inställer ridskolan verksamhet pga händelse utöver ridskolans eller ridklubbens kontroll (force majeure) skall felet avhjälpas med rimlig ersättningsaktivitet inom rimlig tidsperiod. Ingen kontant återbetalning sker. Dessa extrema situationer kan t ex vara smitta/sjukdom bland hästarna, myndighetsbeslut, skada på anläggningen, eller annan händelse som ligger utom ridskolans kontroll och som inte skäligen kunnat förutses eller övervinnas. Elever erbjuds ersättningsaktiviteter under den inställda perioden, alternativt ersättningsaktiviteter och/eller igenridning vid senare tillfälle. Detta förfarande gäller vid force majeure-situation under maximalt tre månader. Ridskolan skall i denna situation meddela eleven i god tid, företrädesvis på ridklubbens hemsida. Om verksamhet förhindras av omständighet bortom Vigelsjö Ridskolas och Ridklubben Norrtälje Ryttares kontroll som inte skäligen kunna förutses eller övervinnas, skall detta medföra utebliven lektion utan påföljd.

BESTÄMMELSER FÖR DELTAGANDE I ABONNEMANGSVERKSAMHET 2019

Vigelsjö Ridskola drivs av den ideella föreningen Ridklubben Norrtälje Ryttare. Hos oss erbjuder vi undervisning i ridning och praktisk teori, och ridklubbens verksamhet omfattar både uppsutten och avsutten verksamhet, gruppridning, specialträningar och tävlingar. Information om klubbens alla aktiviteter hittar du på vår hemsida www.ridklubbennorrtaljeryttare.se. Ridskolans verksamhet utgår från högt ställda krav på god hästhållning och hög säkerhet, och vi arbetar med utbildad och erfaren personal.
För deltagande i abonnemangsverksamheten på Vigelsjö Ridskola gäller dessa bestämmelser:

 
1) I och med betalning av första fakturan godkänns dessa villkor i punkt 1 till 7. När det gäller elev under 18 år ingås avtalet av elevens förmyndare.

2) För att delta på Vigelsjö Ridskolas abonnemangsverksamhet måste du vara medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare och betala medlemsavgift (kalenderår). Till föreningens medlemsregister behöver vi elevens namn, adress, telefonnummer, fullständigt personnummer samt e-postadress. Uppgifterna används för administration och kontakt rörande ridning och aktiviteter i Ridklubben Norrtälje Ryttare. Uppgifterna kommer inte att delas med någon utomstående part. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här. I och med att medlemsavgiften erlagts omfattas man av olycksfallsförsäkring genom Svenska Ridsportförbundet och Folksam. Läs mer om vad försäkringen omfattar på Svenska Ridsportförbundets hemsida www.ridsport.se, och på klubbens hemsida under Ridskolan/Säkerhet och Försäkring.

3) Deltagande i abonnemangsverksamhet löper tillsvidare med en uppsägningstid om tre (3) månader från och med den månad du anmäler uppsägning. Under uppsägningstiden gäller betalningsskyldighet och rätt att utnyttja betalt abonnemang. Uppsägning skall ske skriftligen genom formulär på Ridklubben Norrtälje Ryttares hemsida.

4) Avgiften beräknas på antal lektionstillfällen per år, och på vilken typ av grupp och vilket abonnemangspaket du deltar i. Debitering sker med samma månadsavgift varje månad utslaget över 11 månader på året baserat på antal lektionstillfällen som erbjuds under året, det innebär att månadsavgiften debiteras med samma månadsbelopp oavsett antalet ridtillfällen som erbjuds i respektive månad, då den är baserad på totalt antal ridtillfällen under året. Avgiften faktureras månadsvis i förskott i enlighet med av Ridklubben Norrtälje Ryttares styrelse fastställd prislista, vilket finns tillgänglig på hemsidan. Förfallodatum för fakturan är den 25:e varje månad. Vid utebliven betalning sker en påminnelse. Därefter går obetald faktura till inkasso, och elev blir avstängd från ridning tills skulden är till fullo betald.

5) Vid förhinder skall eleven avboka sin lektion via formulär på Ridklubben Norrtälje Ryttares hemsida senast klockan 12.00 samma dag om elev rider på vardagar och senast klockan 18.00 dagen innan om elev rider på helg.

a) Vid förhinder ska eleven i första hand insätta annan ryttare som har motsvarande kunskap i förhållade till gruppens nivå. Ersättande ryttare skall vara medlem i Ridklubben Norrtälje Ryttare under innevarande år. Ridklubben Norrtälje Ryttare äger rätt att neka föreslagen ersättare. Eleven skall meddela om ersättande ryttare via formulär på Ridklubben Norrtälje Ryttares hemsida senast klockan 12.00 samma dag om elev rider på vardagar och senast klockan 18.00 dagen innan om elev rider på helg.

b) Om avbokning på grund av sjukdom sker enligt punkt 5 har elev möjlighet att boka igenridning. Igenridning erbjuds i speciell igenridningsgrupp, och kan endast nyttjas vid avbokning på grund av sjukdom. Igenridning skall ske samma månad eller månaden efter den avbokade lektionen. Igenridning bokas på Ridklubben Norrtälje Ryttares hemsida. Igenridningsgruppen har begränsat antal platser, och plats kan inte garanteras. Om elev uteblir från bokad igenridning är denna förbrukad. Bokad igenridning där man sedan uteblir utan att boka av igenridningstillfället faktureras med 360 kronor.

6) Inställer alternativt avbryter ridskolan lektion (t ex pga sjuk ridlärare, avbrott i lektion pga säkerhetsrisk) äger eleven rätt till kompensation genom ersättningstillfälle. Det sker ingen återbetalning av avgiften. Ridskolan ska i denna situation meddela eleverna i god tid.

7) Inställer ridskolan verksamhet pga händelse utanför ridskolans eller ridklubbens kontroll (force majeure) skall felet avhjälpas med rimlig ersättningsaktivitet inom rimlig tidsperiod. Ingen kontant återbetalning sker. Dessa extrema situationer kan t ex vara smitta/sjukdom bland hästarna, myndighetsbeslut, skada på anläggningen, eller annan händelse som ligger utom ridskolans kontroll och som inte skäligen kunnat förutses eller övervinnas. Elever erbjuds ersättningsaktiviteter under den inställda perioden, alternativt ersättningsaktiviteter och/eller igenridning vid senare tillfälle. Detta förfarande gäller vid force majeure-situation under maximalt tre månader. Ridskolan skall i en sådan situation meddela eleverna i god tid, i första hand genom ridklubbens hemsida. Om verksamhet förhindras av omständighet bortom Vigelsjö Ridskolas och Ridklubben Norrtälje Ryttares kontroll som inte skäligen kunna förutses eller övervinnas, skall detta medföra utebliven lektion utan påföljd.